site O firmie Kontakt

Grzanpol » Regulamin

Kontener

Treść

I. Definicje

 

1. Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają:

 

a. Klient – osoba fizyczna, która ukończyła co najmniej 13 rok życia, przy czym w przypadku nieukończenia przez tę osobę 18 roku życia, wymagana jest zgoda jej przedstawiciela ustawowego, a także osoba prawna oraz jednostka organizacyjna nie będąca osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, a która dokonuje lub zamierza dokonać Zamówienia lub korzysta z innych usług Sklepu Internetowego (w tym również Konsument).

 

b. Kodeks cywilny – ustawa z dn. 23 kwietnia 1964 r. (Dz.U. Nr 16, poz. 93 ze zm.).

 

c. Konsument – osoba fizyczna dokonująca czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

 

d. Regulamin – niniejszy regulamin sprzedaży przy wykorzystaniu środków porozumiewania się na odległość oraz świadczenia usług drogą elektroniczną.

 

e. Siła Wyższa – zdarzenie zewnętrzne, niezależne od Stron, niemożliwe do uniknięcia lub zapobieżenia (np. strajk, zamieszki społeczne, powodzie, pożar, wojna).

 

f. Sklep Internetowy Grzanpol.com.pl (Sklep, Sklep Internetowy) – serwis internetowy dostępny pod adresem www.grzanpol.com.pl, za pośrednictwem którego Klient może dokonać zakupu Towarów.

 

g. Sklep fizyczny Grzanpol– dostępny dla ogółu klientów punkt sprzedaży stanowiący część znajdującej się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej sieci handlowej spółki Grzanpol Sp.J.. z siedzibą w Bukownie ul. Kolejowa 50

 

l. Strona – Usługodawca i Klient.

 

h. Treść (Treści) – treści (np. informacje, dane, pliki graficzne, elementy graficzne, zdjęcia lub filmy) w tym utwory w rozumieniu Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, wizerunki osób fizycznych, jakie są zamieszczane i rozpowszechniane przez osobę korzystającą ze strony Sklepu na stronie www.grzanpol.com.pl, m.in. poprzez zawarcie odesłania internetowego „linku” do innej strony internetowej.

 

i. Towar/Produkt – rzecz ruchoma, której dotyczy Umowa sprzedaży.

 

j. Umowa sprzedaży – umowa sprzedaży Towarów w rozumieniu ustawy Kodeks cywilny, zawierana pomiędzy Usługodawcą a Klientem, z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość.

 

k. Usługa (Usługi) – usługa świadczona przez Usługodawcę drogą elektroniczną na zasadach określonych w Regulaminie za pośrednictwem serwisu internetowego dostępnego pod adresem www.grzanpol.com.pl

 

l. Usługodawca – Grzanpol Arkadiusz Grzanka, Joanna Ślęzak Spółka Jawna z siedzibą w Bukownie, przy ul. Kolejowej 50, 32-332 Bukowno, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Zielonej Górze, Wydział X Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000252127, o numerze NIP 925-200-04-93, o numerze REGON 080080488.

 

m. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy sprzedaży Produktów na odległość za pośrednictwem Sklepu internetowego określające rodzaj i liczbę Produktu.

 

II. Postanowienia ogólne.

 

1. Niniejszy Regulamin określa zasady dokonywania przez Usługodawcę sprzedaży przy wykorzystaniu środków porozumiewania się na odległość, w postaci korzystania przez Klientów ze Sklepu Internetowego, dostępnego pod adresem www.grzanpol.com.pl oraz z oferowanych za jego pośrednictwem Usług.

 

2. Sklep Internetowy, działający pod adresem www.grzanpol.com.pl prowadzony jest przez spółkę Grzanpol z siedzibą w Bukownie, przy ul. Kolejowej 50, 32-332 Bukowno, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Zielonej Górze, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000252127, o numerze NIP 925-200-04-93, o numerze REGON 080080488.

 

3. Usługodawca świadczy za pośrednictwem Sklepu internetowego następujące usługi (usługi świadczone drogą elektroniczną):

 

a. umożliwienie Klientom składania Zamówień dotyczących Produktów dostępnych w ramach Sklepu Internetowego i zawierania Umów sprzedaży Produktów na odległość oraz
b. udzielanie Klientom informacji o Produktach dostępnych w Sklepie Internetowym oraz Sklepie fizycznym Grzanpolu.

 

4. Klienci posiadają dostęp do Usług oferowanych za pośrednictwem Sklepu Internetowego bez dokonania Rejestracji.

 

5. Klient jest zobowiązany do przestrzegania postanowień Regulaminu.

 

6. Usługodawca ma prawo powierzyć bieżącą obsługę Sklepu Internetowego, w tym usług świadczonych przez Usługodawcę, osobie trzeciej (podwykonawcy) bez informowania o tym Klientów.

 

7. Prawa do treści udostępnianych na stronie Sklepu Internetowego przez Usługodawcę, w szczególności prawa autorskie do elementów graficznych i innych treści umieszczonych na stronie Sklep, prawo do nazwy Sklepu, prawa do oprogramowania, przysługują Usługodawcy. Treści umieszczone na stronie Sklepu przez Usługodawcę podlegają ochronie prawnej.

 

8. Informacje o Produktach podane w Sklepie, w szczególności ich opisy, parametry techniczne i użytkowe oraz ceny mają charakter wiążący w okresie ich umieszczenia na stronie z uwzględnieniem ust. 9 poniżej.

 

9. Dla Klienta wiążąca jest informacja o cenie podawana na stronie www.grzanpol.com.pl, w chwili złożenia Zamówienia. Cena ta nie ulegnie zmianie niezależnie od zmian cen w Sklepie, które mogą się pojawić w odniesieniu do poszczególnych Produktów po wysłaniu przez Klienta Zamówienia.

 

10. Zdjęcia, prezentacje oraz filmy na temat Produktów umieszczane są w Sklepie w celach przykładowych i służą prezentacji konkretnie wskazanych na nich modeli.

 

III. Zakres, warunki i zasady korzystania ze Sklepu Internetowego.

 

1. W ramach serwisu www.grzanpol.com.pl Usługodawca zobowiązuje się do świadczenia Usług określonych w niniejszym Regulaminie na zasadach wskazanych w Regulaminie.

 

2. Korzystanie ze Sklepu Internetowego możliwe jest pod warunkiem, że system teleinformatyczny Klienta spełnia następuje minimalne wymagania techniczne:

 

a. Internet Explorer w wersji 6.0 lub nowszej z włączoną obsługą ActiveX, JavaScript i Cookies lub
b. Mozilla Firefox w wersji 3.0 lub nowszej z włączoną obsługą appletów Javy, JavaScript i cookies,
c. minimalna rozdzielczość ekranu 1024×768 pikseli.

 

3. Usługodawca wykorzystuje pliki typu cookie w celu:

 

a. utrzymania sesji Klienta
b. dostosowania serwisu Sklepu do potrzeb Klientów oraz
c. tworzenia statystyk oglądalności podstron ww. serwisu.

 

4. Umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną zostaje zawarta z chwilą korzystania przez Klienta z serwisu Sklepu. Umowa zawierana jest na czas nieoznaczony.

 

5. Usługodawca zastrzega sobie prawo do modyfikowania technicznego sposobu realizacji Usługi, stosownie do zakresu i warunków wynikających z posiadanych uprawnień, a także odpowiednio do posiadanych możliwości technicznych, bez pogarszania jej jakości, a także bez wpływu na zakres praw i obowiązków Stron.

 

6. W celu zapewnienia bezpieczeństwa przekazu komunikatów w związku ze świadczoną Usługą Usługodawca podejmuje środki techniczne i organizacyjne odpowiednie do stopnia zagrożenia bezpieczeństwa świadczonej Usługi.

 

7. Klient zobowiązany jest w szczególności do:

 

a. korzystania z usług oferowanych przez Usługodawcę w sposób nie zakłócający jego funkcjonowania, w szczególności poprzez użycie określonego oprogramowania lub urządzeń,
b. niepodejmowania działań takich jak: rozsyłanie lub umieszczanie w Sklepie Internetowym niezamówionej informacji handlowej; podejmowanie czynności informatycznych lub wszelkich innych mających na celu wejście w posiadanie informacji nieprzeznaczonych dla Klienta,
c. korzystania z usług oferowanych przez Usługodawcę w sposób zgodny z przepisami obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawa, postanowieniami Regulaminu, a także z przyjętymi w danym zakresie zwyczajami,
d. niedostarczania i nieprzekazywania treści zabronionych przez przepisy obowiązującego prawa,
e. korzystania z usług oferowanych przez Usługodawcę w sposób nieuciążliwy dla pozostałych Klientów oraz dla Usługodawcy, z poszanowaniem ich dóbr osobistych (w tym prawa do prywatności) i wszelkich przysługujących im praw,
f. korzystania z wszelkich treści zamieszczonych w ramach Sklepu Internetoweg jedynie w zakresie własnego użytku osobistego. Wykorzystywanie treści w innym zakresie jest dopuszczalne wyłącznie na podstawie wyraźnej zgody udzielonej przez uprawnioną osobę,

 

8. Klient ponosi wyłączną odpowiedzialność za czynności wykonane przez siebie w ramach Sklepu Internetowego i/lub podczas dokonywania Zamówienia.

 

9. Klient jest zobowiązany niezwłocznie powiadomić Usługodawcę o każdym przypadku naruszenia jego praw, jak również o jakimkolwiek przypadku naruszenia zasad określonych w niniejszym Regulaminie.

 

10. Usługodawca może pozbawić Klienta prawa do korzystania ze Sklepu Internetowego oraz dokonywania Zamówień, jak również może ograniczyć jego dostęp do części lub całości zasobów Sklepu Internetowego lub usług oferowanych w ramach Sklepu, ze skutkiem natychmiastowym, w przypadku naruszenia przez Klienta niniejszego Regulaminu, a w szczególności gdy Klient:

 

a. podał dane wprowadzające w błąd lub naruszające prawa osób trzecich,
b. dopuści się naruszenia dóbr osobistych osób trzecich, w szczególności dóbr osobistych innych Klientów,
c. dopuści się zachowań, które są niezgodne z Regulaminem lub obowiązującymi przepisami prawa,
d. narusza zasady współżycia społecznego.

 

IV. Zawarcie Umowy sprzedaży Produktu poprzez Sklep Internetowy

 

1. Klient może kupić (tj. zawrzeć Umowę sprzedaży Towarów na odległość) za pośrednictwem Sklepu Internetowego wybrane Towary. Umowa sprzedaży Produktów zostanie zawarta wraz z otrzymaniem przez Klienta wiadomości e-mail, o której mowa w treści art. IV ust. 4 Regulaminu.

 

2. W celu zawarcia Umowy sprzedaży Produktu na odległość poprzez Sklep Internetowy należy wejść na stronę internetową www.grzanpol.com.pl, a następnie dokonać wyboru Produktu dostępnego w Sklepie Internetowym i złożyć Zamówienie ze wskazaniem miejsca dostawy Produktu, podejmując kolejne czynności techniczne w oparciu o wyświetlane Klientowi komunikaty lub informacje.

 

3. Złożenie skutecznego Zamówienia możliwe jest po akceptacji niniejszego Regulaminu.

 

4. Po złożeniu Zamówienia, Klient – w przypadku podania adresu e-mail – otrzymuje wiadomości e-mail o tytule zawierający ostateczne potwierdzenie „Zamówienie nr XXXXXX/YYYY – potwierdzenie zamówienia” potwierdzające wszystkie istotne elementy Zamówienia.

 

5. Ceny Produktów podawane są w złotych polskich i zawierają wszystkie składniki, w tym podatek VAT, cła, etc. Klient ma możliwość uiszczenia ceny gotówką przy odbiorze osobistym przesyłki lub przelewem bankowym.

 

6. Zamówienie Produktu zostanie przekazane do realizacji niezwłocznie po zawarciu Umowy sprzedaży.

 

7. W przypadku złożenia Zamówienia dostawa Towaru zostanie zrealizowana nie później niż w terminie 30 dni licząc od dnia, w którym została zawarta Umowa sprzedaży, o ile przy Towarze nie zaznaczono inaczej.

 

8. Usługodawca może dostarczyć zamówione Towary listem poleconym lub paczką za pośrednictwem Poczty Polskiej. Koszty dostawy oraz ewentualne koszty dodatkowe zostaną wyraźnie wskazane w czasie składania Zamówienia.

 

9. Informacja o dostępności Produktu jest umieszczana każdorazowo na stronie Sklepu Internetowego.

 

10. Klient jest uprawniony do uzyskiwania informacji od Usługodawcy o bieżącym statusie Zamówienia.

 

11. W celu realizacji Zamówienia, Klient jest zobowiązany do podania wszystkich niezbędnych danych umożliwiających jego realizację, tj. imienia i nazwiska, adresu do korespondencji (ulica, numer domu, miejscowość wraz z kodem pocztowym), numeru telefonu kontaktowego lub innych danych wskazanych przez Usługodawcę za pośrednictwem strony internetowej Sklepu.

 

12. Termin wysyłki Towaru zostanie potwierdzony w wiadomości e-mail, o której mowa w art. IV ust. 4 powyżej.

 

13. Zamówione Towary mogą zostać dostarczone przez Usługodawcę jedynie pod wskazany przez Klienta adres znajdujący się na terenie Polski.

 

14. Usługodawca ma prawo do powierzenia realizacji Zamówienia osobie trzeciej (jako podwykonawcy) bez informowania o tym Klientów.

 

15. Przy odbiorze przesyłki z zamówionym Towarem, Klient powinien sprawdzić przesyłkę i w przypadku stwierdzenia:

 

a. uszkodzenia mechanicznego zawartości przesyłki,
b. niekompletności przesyłki,
c. niezgodności zawartości przesyłki z przedmiotem Zamówienia,
Klient jest uprawniony do odmowy przyjęcia przesyłki. W takim przypadku Klient powinien niezwłocznie powiadomić Usługodawcę o zaistniałej sytuacji w celu przygotowania nowej dostawy.

 

V. Uprawnienie do odstąpienia od Umowy.

 

1. Konsument może odstąpić od umowy sprzedaży Produktów zawartej na odległość bez podania przyczyny, składając stosowne oświadczenie na piśmie, w terminie 10 (słownie: dziesięciu) dni.

 

2. Powyższe uprawnienie może zostać zrealizowane przez Konsumenta poprzez przesłanie oświadczenia o odstąpieniu od Umowy sprzedaży na adres: Grzanpol Arkadiusz Grzanka, Joanna Ślęzak Spółka Jawna, ul. Kolejowa 50, 32-332 Bukowno lub adres e-mail sklep@grzanpol.com.pl

 

3. Wskazany w art. V ust. 1 powyżej termin 10-dniowy liczony jest od dnia, w którym nastąpiło wydanie Konsumentowi Towaru.

 

4. W przypadku odstąpienia od umowy sprzedaży Produktów zawartej na odległość, umowa jest uważana za niezawartą, a Konsument jest zwolniony z wszelkich zobowiązań. To, co Strony świadczyły, ulega zwrotowi w stanie niezmienionym (chyba że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu), tj. w okresie liczonym od dnia wydania Konsumentowi Towaru nie może dojść do:

 

a. mechanicznego uszkodzenia Towaru (w szczególności: obicie, pęknięcie, zalanie) lub
b. wystąpienia braku jakiegokolwiek z tych elementów Towaru, które stanowią jego integralną część w znaczeniu technologicznym lub funkcjonalnym,
c. zużycia Towaru, chyba, że powyższe nastąpiło w wyniku niezgodności Towaru z umową w rozumieniu ustawy z dnia 27 lipca 2002r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu Cywilnego (Dz.U. Nr 141, poz. 1176 z późn. zm.).

 

5. Zwrot wzajemnych świadczeń powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie czternastu (14) dni.

 

6. Zwracany przez Konsumenta Towar powinien zostać opakowany w odpowiedni sposób, zapewniający brak uszkodzeń w trakcie transportu, w miarę możliwości Towar powinien być opakowany w oryginalne opakowanie. Towar powinien być zwrócony wraz z kompletnym wyposażeniem i akcesoriami oraz dokumentami wydanymi przy jego sprzedaży na adres:
Grzanpol Arkadiusz Grzanka, Joanna Ślęzak Spółka Jawna
Ul. Kolejowa 50
32-332 Bukowno

 

7. Koszt opakowania i odesłania Towaru ponosi Konsument.

 

8. Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje w następujących przypadkach:

 

a. świadczenia usług rozpoczętego, za zgodą Konsumenta, przed upływem terminu, o którym mowa w art. V ust. 1 powyżej,
b. dotyczących nagrań audialnych i wizualnych oraz zapisanych na informatycznych nośnikach danych po usunięciu przez Konsumenta ich oryginalnego opakowania,
c. umów dotyczących świadczeń, za które cena lub wynagrodzenie zależy wyłącznie od ruchu cen na rynku finansowym,
d. świadczeń o właściwościach określonych przez Konsumenta w złożonym przez niego zamówieniu lub ściśle związanych z jego osobą,
e. świadczeń, które z uwagi na ich charakter nie mogą zostać zwrócone lub których przedmiot ulega szybkiemu zepsuciu,
f. usług w zakresie gier hazardowych.

 

VI. Niezgodność Towaru z umową.

 

1. Usługodawca jako sprzedawca odpowiada wobec Konsumenta za niezgodność z umową sprzedaży Towaru zakupionego przez tego Konsumenta, w zakresie określonym ustawą z dnia 27 lipca 2002r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu Cywilnego (Dz.U. Nr 141, poz. 1176 z późn. zm.).

 

2. W celu uniknięcia wątpliwości stwierdza się, że żadne z postanowień niniejszego Regulaminu nie ogranicza uprawnień Konsumenta jakie przysługują mu na podstawie przepisów obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawa. W przypadku stwierdzenia istnienia postanowienia o takim charakterze zastosowanie znajdują przepisy obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawa, a w szczególności Kodeksu Cywilnego, ustawy z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz.U. z 2000 r.Nr 22, poz.271 z późn. zmianami) oraz ustawy z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz.U. Nr 141, poz. 1176 ze zm.).

 

3. Brak wykonania świadczenia niepieniężnego z powodu wystąpienia Siły Wyższej nie stanowi podstawy dla wysuwania roszczeń o jakiekolwiek odszkodowania lub kary umowne, chyba że Strona, której Siła Wyższa dotyczy, zaniedbała natychmiastowego, po uzyskaniu stosownych możliwości, zawiadomienia drugiej Strony o wystąpieniu takich okoliczności.

 

VII. Reklamacje Towarów

 

1. Usługodawca nie jest producentem Towarów.

 

2. Reklamacje, z tytułu niezgodności Towarów z Umową Sprzedaży lub z powodu wad fizycznych lub prawnych Towarów można składać pisemnie bezpośrednio w siedzibie firmy.

 

3. Reklamacja musi zawierać co najmniej: dane identyfikujące Klienta, przedmiot reklamacji, numer zamówienia, uzasadnienie złożenia reklamacji oraz reklamowany Towar.

 

4. Złożenie reklamacji powinno nastąpić nie później niż przed upływem terminu przydatności Produktu do spożycia, za wyjątkiem sytuacji, gdy termin przydatności do spożycia upłyną przed datą zawarcia umowy sprzedaży, co stanowi przyczynę złożenia reklamacji.

 

VIII. Uwagi dotyczące funkcjonowania Sklepu.

 

1. Usługodawca podejmuje działania w celu zapewnienia w pełni poprawnego działania Sklepu, w takim zakresie, jaki wynika z aktualnej wiedzy technicznej i zobowiązuje się usunąć w rozsądnym terminie nieprawidłowości jakie zostały zgłoszone przez Klientów.

 

2. Uprawnienie w zakresie złożenia reklamacji, o którym mowa w treści niniejszego rozdziału przysługuje Klientowi tylko i wyłącznie w zakresie nieprawidłowości, usterek lub przerw w funkcjonowaniu serwisu Sklepu Internetowego

 

3. W trakcie korzystania ze Sklepu, Klient ma możliwość powiadomienia Usługodawcy o wszelkich nieprawidłowościach, usterkach lub przerwach w funkcjonowaniu serwisu Sklepu Internetowego lub o niewłaściwej jakości usług Sklepu.

 

4. Nieprawidłowości związane z funkcjonowaniem Sklepu Klient może zgłaszać pisemnie na adres: sklep@grzanpol.com.pl

 

IX. Odpowiedzialność

 

1. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za problemy techniczne bądź ograniczenia techniczne występujące w sprzęcie komputerowym, urządzeniu końcowym, systemie teleinformatycznym oraz infrastrukturze telekomunikacyjnej, z którego korzysta Klient, a które uniemożliwiają Klientowi poprawne korzystanie ze Sklepu Internetoweg i oferowanych za jego pośrednictwem usług.

 

2. Klient ponosi odpowiedzialność za działania lub zaniechania innego podmiotu, któremu umożliwia korzystanie z Usługi, tak jak za działania lub zaniechania własne.

 

3. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za:

 

a. utratę przez Klienta danych spowodowaną okolicznościami za które Usługodawcy nie odpowiada,
b. skutki korzystania ze Sklepu Internetowego przez Klienta w sposób sprzeczny z obowiązującym prawem, postanowieniami Regulaminu lub przyjętymi w tym zakresie zwyczajami,
c. szybkość przesyłu danych i związane z tym ograniczenia, stanowiące skutek zaistnienia okoliczności m.in. o charakterze technicznym i technologicznym oraz infrastrukturalnym,

 

4. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za niedostępność Sklepu z powodu Siły Wyższej, a także działań lub zaniechań Klienta oraz osób trzecich, za których działania lub zaniechania Klient ponosi odpowiedzialność.

 

5. Usługodawca zastrzega sobie ponadto możliwość zawieszenia lub zakończenia świadczenia usług w Sklepie, w szczególności z uwagi na konieczność konserwacji, przeglądu lub rozbudowy bazy technicznej, w przypadku gdy nie naruszy to praw Klienta.

 

X. Pozostałe prawa i obowiązki

 

1. Każda ze Stron może rozwiązać umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną w każdym czasie i bez podania przyczyn, z zastrzeżeniem zachowania praw nabytych przez drugą Stronę przed rozwiązaniem ww. umowy oraz postanowień poniżej.

 

2. Usługodawca ma prawo odstąpić od świadczenia Usługi w trybie natychmiastowym, w przypadku naruszenia przez Klienta postanowień niniejszego Regulaminu oraz w wyniku bezskutecznego wezwania Klienta do zaprzestania ww. naruszeń w terminie 1 dnia roboczego.

 

XI. Zamieszczanie oraz udostępnianie Treści w ramach serwisu Sklepu

 

1. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za Treści umieszczone przez Klienta na stronie www.grzanpol.com.pl. Usługodawca nie jest dostawcą Treści, a jedynie podmiotem który zapewnia w tym celu odpowiednie zasoby teleinformatyczne.

 

2. Klient oświadcza, że:

 

a. przysługują mu autorskie prawa majątkowe, prawa własności przemysłowej i/lub prawa pokrewnych do – odpowiednio – utworów, przedmiotów praw własności przemysłowej (np. znaki towarowe) i/lub przedmiotów praw pokrewnych, które składają się na Treści,
b. jest uprawniony do oznaczania ww. utworów tytułami oraz nazwiskami lub nazwami wykonawców,
c. umieszczenie oraz udostępnienie w ramach serwisu Sklepu danych osobowych, wizerunku oraz informacji, dotyczących osób trzecich nastąpiło w sposób legalny, dobrowolny oraz za zgodą osób, których one dotyczą,
d. wyraża zgodę na dokonywanie opracowań utworów w rozumieniu Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych,
e. wyraża zgodę na wgląd do Treści przez innych Klientów oraz Usługodawcę, jak również upoważnia Usługodawcę do ich wykorzystania zgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu.

 

3. Klient nie jest uprawniony do:

 

a. zamieszczania w ramach serwisu Sklepu danych osobowych osób trzecich
oraz rozpowszechniania wizerunku osób trzecich bez wymaganego prawem zezwolenia lub zgody osoby trzeciej,
b. zamieszczania w ramach Serwisu Treści o charakterze reklamowym i/lub promocyjnym.

 

4. Klient ponosi wyłączną odpowiedzialność za charakter zamieszczonych przez siebie Treści. W szczególności nie mogą one naruszać dóbr osobistych i praw osób trzecich (w tym osób prawnych), a także postanowień niniejszego Regulaminu oraz przepisów obowiązującego prawa.

 

5. W szczególności zabronione jest zamieszczanie w ramach Serwisu Treści, które mogłyby:

 

a. zostać zamieszczane w ramach Serwisu w złej wierze, np. z zamiarem naruszenia dóbr osobistych osób trzecich,
b. naruszać jakiekolwiek prawa osób trzecich, w tym prawa związane z ochroną praw autorskich i praw pokrewnych, ochroną praw własności przemysłowej, tajemnicą przedsiębiorstwa lub mające związek ze zobowiązaniami o zachowaniu poufności,
c. posiadać charakter obraźliwy bądź stanowić groźbę skierowaną do innych osób, zawierałyby słownictwo naruszające dobre obyczaje (np. poprzez użycie wulgaryzmów lub określeń powszechnie uznawanych za obraźliwe),
d. pozostawać w sprzeczności z interesem Usługodawcy (np. stanowić bezpośrednią lub pośrednią reklamę albo promocję podmiotu konkurencyjnego w stosunku do Usługodawcy lub dostarczanych przez ten podmiot usług i produktów),
e. naruszać w inny sposób postanowienia Regulaminu, dobre obyczaje, przepisy obowiązującego prawa (np. Ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji), normy społeczne lub obyczajowe (np. zawierać treści propagujące przemoc, treści o charakterze pornograficznym, nawołujące do nienawiści rasowej, wyznaniowej, etnicznej, naruszające uczucia religijne).

 

6. W razie powzięcia przez osobę trzecią informacji o zamieszczeniu w Serwisie Treści naruszających art. X ust. 3 – 5 powyżej, powinna ona niezwłocznie zgłosić taki przypadek, kontaktując się z Usługodawcą pod adresem: sklep@grzanpol.com.pl.

 

7. Klient, poprzez zamieszczenie Treści, wyraża tym samym zgodę na wykorzystanie ich przez osoby trzecie, w zakresie ich dozwolonego użytku osobistego.

 

8. Usługodawca zastrzega sobie prawo do modyfikowania tych Treści oraz ich usuwania, co do których, opierając się na doniesieniach osób trzecich lub odpowiednich organów stwierdzono, że mogą one stanowić naruszenie niniejszego Regulaminu, obowiązujących przepisów prawa lub uszczerbek dla dobrego imienia Usługodawcy. Usługodawca nie prowadzi uprzedniej oraz bieżącej kontroli zamieszczanych Treści.

 

9. Klient wyraża zgodę na nieodpłatne wykorzystywanie przez Usługodawcę umieszczonych przez niego Treści, wyłącznie w zakresie, w jakim stanowią one element całości obrazu (tzw. screenshot) dostępnej dla ogółu osób korzystających ze Sklepu, do udostępniania lub publikacji, wyłącznie jako fragment całości obrazu strony serwisu Sklepu, w Internecie oraz w materiałach promocyjnych dotyczących serwisu Sklepu w Internecie, w prasie oraz w telewizji, a także ich rozpowszechniania za pomocą sieci telekomunikacyjnych, w celu informacji o działaniu serwisu Sklepu i promocji jego działalności, w sposób nienaruszający dóbr osobistych, w tym wizerunku właściciela Konta.

 

10. Zamieszczane Treści nie wyrażają poglądów Usługodawcy oraz nie powinny być utożsamiane z jego działalnością.

 

11. W przypadku gdy w wyniku zawarcia przez Klienta w ramach serwisu Sklepu danej Treści dojdzie do naruszenia praw osób trzecich lub przepisów obowiązującego prawa, w tym m.in. praw osób uprawnionych autorsko lub z tytułu praw pokrewnych i praw własności przemysłowej, przez Klienta lub Usługodawcę działającego w zaufaniu do oświadczeń Klienta złożonych poprzez akceptację niniejszego Regulaminu, Klient jest zobowiązany do pełnego pokrycia szkody poniesionej w związku z tym naruszeniem przez Usługodawcę.

 

12. W przypadku jeżeli Usługodawca zostanie zobowiązany – zgodnie z obowiązującym prawem – do zapłaty jakiegokolwiek odszkodowania lub grzywny (kary) w związku z roszczeniami osób trzecich lub naruszeniem przepisów obowiązującego prawa, o których mowa w art. X ust. 11 powyżej, Klient zobowiązany jest niezwłocznie zwrócić Usługodawcy równowartość tego odszkodowania, grzywny lub kary. Klient zobowiązany jest też niezwłocznie pokryć wszelkie straty lub zwrócić udokumentowane koszty, jakie Usługodawca poniósł w związku z ujawnieniem uzasadnionych roszczeń osób trzecich lub naruszeniem przepisów obowiązującego prawa o których mowa powyżej.

 

XII. Spory

 

1. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Usługodawcą a Klientem, który jest Konsumentem, zostaje poddane sądom właściwym zgodnie z postanowieniami właściwych przepisów Kodeksu postępowania cywilnego.

 

2. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Usługodawcą a Klientem, który nie jest Konsumentem, zostaje poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Usługodawcy.

 

XIII. Postanowienia przejściowe i końcowe

 

1. Uznanie poszczególnych postanowień niniejszego Regulaminu w sposób przewidziany prawem za nieważne bądź nieskuteczne, nie wpływa na ważność czy skuteczność pozostałych postanowień Regulaminu. W miejsce nieważnego postanowienia zastosowana będzie reguła, która jest najbliższa celom nieważnego postanowienia i całego niniejszego Regulaminu.

 

2. Umowa sprzedaży Produktów może być zawarta tylko i wyłącznie w języku polskim.
W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawa, a w szczególności Kodeksu cywilnego, przepisy ustawy z dnia 18 lipca 2002r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002 r. Nr 144, poz. 1204 z późn. zm.) oraz ustawy z dnia 27 lipca 2002r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu Cywilnego (Dz.U. Nr 141, poz. 1176 z późn. zm.)

 

3. Usługodawca zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu. Zmiany Regulaminu obowiązują od momentu wyraźnego ich wskazania i umieszczenia na stronie internetowej Sklepu. W przypadku Klientów zarejestrowanych będą oni związani postanowieniami nowego Regulaminu pod warunkiem, że nie wypowiedzą umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną w terminie 30 dni od dnia powiadomienia o zmianie Regulaminu, przesłanego na podany przez Klienta adres e- mail.

 

4. Klienci mogą uzyskać dostęp do niniejszego Regulaminu w obowiązującej wersji w każdym czasie, nieodpłatnie za pośrednictwem odesłania internetowego (tj. linku) zamieszczonego na stronie głównej serwisu www.grzanpol.com.pl oraz sporządzić jego wydruk.